Tablice reklamowe

Jako firma VISION CONSTRUCTION jesteśmy w główniej mierze działalności producentem tablic reklamowych oraz konstrukcji stalowych stosowanych w reklamie zewnętrznej.

Produkowane przez nas tablice reklamowe potocznie zwane billboardami reklamowymi, produkowane i projektowane są wedle obowiązujących norm i przepisów.

Wykonywane są z atestowanych materiałów i produkowane na nowoczesnej linii produkcyjnej przy użyciu maszyn numerycznych CNC. Takie rozwiązanie zapewnia powtarzalność uzyskiwania elementów i sprawia że krawędzie elementów blaszanych nie posiadają pofalowań i nierówności.

Zapewniamy naszym klientom możliwość ocynkowania ogniowego konstrukcji stalowych naszych tablic. Zwiększamy tym samym okres użytkowania konstrukcji. Nie ma obecnie lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Produkujemy każdy rodzaj tablic reklamowych stosowanych w reklamie zewnętrznej oraz każdy format począwszy od małych tabliczek  po ogromne konstrukcje wielkoformatowe umieszczane przy autostradach.

produkujemy:

- tablice parkingowe

- tablice oznakowanie firm

- tablice unijne

- tablice reklamowe billboardy

- tablice backlight, citylight

- konstrukcje banerowe wielkiformat

- konstrukcje reklamowe wielkoformatowe przestrzenne kratownice

- pylony , litery przestrzenne, kasetony reklamowe, gabloty

Udzielamy gwarancji producenta na nasze wyroby do okresu 5 lat. 

Zajmujemy się też projektowaniem konstrukcyjno budowlanym tablic reklamowych oraz dokumentacja potrzebna pod uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zapraszamy do kontaktu. 

 

 

Przepisy odnosnie posadowienia reklamy.

Czy postawienie tablicy reklamowej wymaga pozwolenia na budowę?

Czy mogę postawić na swojej działce reklamę?

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę na postawienie reklamy wielkopowierzchniowej na swojej działce?

Czy muszę zgłaszać gdzieś postawienie reklamy na swojej nieruchomości?

W jakiej odległości od granicy działki mogę postawić reklamę? 
 

Czy trzeba zgłaszać zamiar postawienia reklamy?

Jak wyglądają formalności przy stawianiu reklamy na swojej nieruchomości?

Czy wystarczy zgłoszenie, czy może potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Według art. 29 ust. 2 pkt 6 prawa budowlanego wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym nie wymaga pozwolenia na budowę.

Zgodnie z powyższym mogłoby się zdawać, że reklama na własnej działce, o ile nie jest to reklama świetlna lub konstrukcja trwale związana z gruntem nie wymaga uzyskania pozwolenia. Jeżeli nośnik reklamowy ma być stale związany z gruntem lub też reklama ma być oświetlona, podświetlana, świetlna to musimy przed rozpoczęciem prac złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Należy zatem rozróżnić dwa podstawowe rodzaje urządzeń reklamowych. Do pierwszej grupy zalicza się tablice oraz urządzenia reklamowe, na instalowanie których jest wymagane jedynie dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi. W drugiej grupie będą wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, na które wymagane będzie pozwolenie na budowę.

 

Co oznacza trwale związanie z gruntem?

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że o tym, czy coś jest trwale związane z gruntem- w naszym przypadku urządzenie reklamowe - czy też nie, nie decyduje sam sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy rozmiar tego urządzenia, jego konstrukcja i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 3 prawa budowlanego, przez budowlę należy rozumieć m.in. każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe.

Natomiast art. 29 prawa budowlanego enumeratywnie wymienia budowle i budynki, które do wybudowania nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to katalog zamknięty i nie można go interpretować w sposób rozszerzający. Budowa wolnostojących i trwale związanych z gruntem tablic reklamowych nie mieści się w tym katalogu, zatem należy uznać iż na taką inwestycję konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeden z wyroków Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku, który uznał, że o tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem czy też nie, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje również technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego wiązania.

 

W jakiej odległości można postawić reklamę od granicy działki?

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. A zatem billboard, czyli tablica reklamowa (urządzenie reklamowe trwale związane z gruntem) stanowi w rozumieniu w/w definicji obiekt budowlany, a konkretnie budowlę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. 

Jednakże zwrócić należy uwagę, że powyższy przepis określający odległość od granicy działki dotyczy tylko budynków, a nie obiektów budowlanych, czy budowli. Dodatkowo zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia przepisy tego rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że odległość 3 metrów nie będzie miała zastosowania przy stawianiu reklam na swojej działce.

W chwili obecnej brak jest przepisów, które regulowałyby wprost minimalne odległości od granicy działki sąsiedniej w odniesieniu do obiektów budowlanych innych niż budynki. Gdy w grę wchodzi sąsiedztwo drogi publicznej należy jednakże zachować minimalne ustawowe odległości od granicy drogi publicznej, które wynikają z ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z jej art. 43 obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w określonych szczegółowo - z uwzględnieniem rodzaju drogi - odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni. Wyjątkowo można postawić obiekt w innych odległościach niż wynika to z ustawy, ale po uzyskaniu uprzedniej zgody zarządcy drogi.